logo puccinihof tilburg

Update Bewonersvereniging 22-5-2024 (Geplaatst op 22-05-2024)

Jaarcijfers 2023

Het jaar 2023 ligt weer geruime tijd achter ons. Wij hebben intussen de jaarcijfers 2023 en de begroting voor 2024 klaar liggen. Deze zullen de komende weken in pdf-vorm per email verstuurd worden aan de leden van de bewonersvereniging Puccinihof Tilburg. Als er vragen of opmerkingen zijn horen we dat graag van jullie. Bij deze ook dank aan Jos voor zijn niet aflatend hulp hierbij!

 

Uitnodiging Feestelijke bijeenkomst 22-6-2024

Sinds een aantal jaren zijn we overgestapt van de traditionele nieuwsjaarreceptie naar een kleine feestelijke bijeenkomst in de zomer. Voorheen werd dit alleen voor de leden van onze bewonersvereniging gehouden. Recentelijk hebben we besloten dit jaar deze feestelijke bijeenkomst te organiseren voor de bewoners van het Puccinihof Tilburg.

Plaats:  Centrale grasveld naast jeu de boules baan ( bij mindergoed weer carport/ overkapping bij pand 618

Datum 22-6-2024

Tijd: 14:30 uur tot 18.00 uur

 

Dringend verzoek: laat even weten of en met hoeveel bewoners je komt, zodat we rekening kunnen houden met de drank.

Drankprijzen: Bier € 1,00, Wijn € 1,50 € frisdrank € 0,50. Graag cash betalen. (Tikkies worden niet geaccepteerd)

Melden doe je voor 10-6-2024 via: Secretariaat@Puccinihoftilburg.nl met vermelding van:

-Naam,

-Huisnummer,

-aantal.

 

Wij zien u graag op zaterdag 22 juni 2022

 

Namens het bestuur

Jan van Gils, secretaris

secretariaat@puccinihoftilburg.nl

 

 

Kerstbrief en overzicht 2023 (Geplaatst op 26-12-2023)

Beste bewoners van het Puccinihof

In 2023 bestond onze vereniging 45 jaar. Min of meer geboren uit noodzaak omdat wij allen toch wilden kiezen voor een centrale radio en televisie ontvangst. Als je dat vergelijkt met de huidige stand van de techniek, wat een verschil …… Het primaire doel van de vereniging blijft nog steeds het opkomen voor de gezamenlijke belangen van de bewoners van het Puccinihof Tilburg. Wij hebben u als bewoner ook nodig voor het signaleren van zaken die niet goed gaan of welke wensen er zijn. Om deze mijlpaal van 45 jaar luister bij te zetten hebben wij afgelopen zomer het jubileumfeest gevierd. Wat wij begrepen hebben is dat het een erg gezellig feest was met daarbij nog eens erg goed weer. Wij danken de bewoners die meegeholpen hebben met de organisatie van dit feest.

Ook dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van een aantal bewoners en zijn er nieuwe bewoners komen wonen.

Afgelopen jaar heeft het bestuur in samenwerking met de Wijkraad Noord, De Gemeente en het bestuur van het Draaimolenfestival ingezet op een betere belevening van het festival in ons hofje c.q. onze wijk. Er is alles aan gedaan om het -zeker qua geluidsoverlast- zo acceptabel mogelijk te laten verlopen. Dat is naar onze mening en wat we gehoord hebben van de bewoners hoofdzakelijk goed verlopen. Wij hebben met de partijen afgesproken de samenwerking het komende jaar zeker voort te zetten om alles nog verder te verfijnen.

Het komende jaar zal op zaterdag 22-6-2024 van 14:30 tot 18:00 voor de bewoners van het Puccinihof Tilburg weer de jaarlijkse receptie plaatsvinden. Nadere informatie volgt.

Wij vragen de leden de contributie voor 2024 voor 1 maart 2024 over te maken op onderstaand rekeningnummer met vermelding contributie 2024 en uw huisnummer

Bent u nog geen lid en mocht u toch lid willen worden dan is dat natuurlijk mogelijk!

De contributiebedraagt € 15,=  per jaar . U kunt een e-mail sturen aan Jan (secretaris ) secretariaat@puccinihoftilburg.nl  of Ingeborg ( penningmeester) penningmeester@puccinihoftilburg.nl 

Wij ontvangen graag van u uw naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer.  Daarnaast kunt u dan de contributie overmaken Bankrekening NL71 INGB 0004 0849 64 t.n.v. de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg ovv contributie 2024 en uw huisnummer.

Wij wensen u en uw naasten een fijne kerst en een geweldig en gezond 2024 en geven u hierbij ook een aardigheidje namens de vereniging

Met vriendelijke groet,

Harrie, Jan, Ingeborg en Dianne

Bestuur Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg

 

Onderhoud Perosivijver Midden-Brabantpark (Geplaatst op 05-10-2023)

Onderhoud Perosivijver Midden-Brabantpark

Start werkzaamheden op maandag 16 oktober  2023

Eerder dit jaar is er groot onderhoud gepleegd in het Midden-Brabantpark aan het groen en de paden. Nu is de Perosivijver aan de beurt. In oktober 2023 starten de onderhoudswerkzaamheden. Daarna is de vijver de komende jaren weer schoon en veilig. In deze brief leest u meer over deze werkzaamheden. 

Werkzaamheden

Eerst wordt de vijver leeggevist. De vissen gaan naar een andere vijver. De vijver wordt daarna gebaggerd (vuil van de bodem halen) en voorzien van een nieuwe waterdichte bodem. De oevers worden ook aangepakt. De bestaande betonnen kanten (beschoeiing) gaan we grotendeels vervangen door hardhout. Er komen ook natuurvriendelijke oevers, hier zal de kant langzaam aflopen in het water. Eenden, kikkers en salamanders kunnen dan eenvoudig het water in- en uitkomen. Daarnaast wordt de vissteiger aan de zijde van de Perosiflat vervangen. Na afloop van de werkzaamheden komen er nieuwe vissen in de vijver.

Tijdelijke beperkte toegang

Tijdens de werkzaamheden kun je niet bij de vijver komen. Dat gedeelte van het park is dan afgesloten.  

Mogelijke overlast

De pomp die wordt gebruikt om de vijver te legen kan geluidsoverlast geven. ’s Nachts staat er een pomp aan die minder geluid maakt. Het droogleggen van de vijver kan stinken. 

Daarnaast worden er een paar parkeerplaatsen links van de Perosiflat  afgezet. Dit doen we om werkverkeer mogelijk te maken. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.

Planning

De werkzaamheden starten op maandag 16oktober 2023 en zijn voor eind dit jaar  klaar.

Meer informatie

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Rogier Nota (projectleider) of Dave Ketelaars (toezichthouder werkzaamheden) van de gemeente. Zij zijn bereikbaar via het mailadres participatie@tilburg.nl.

Bron: Gemeente Tilburg

 

 

Update Bewonersvereniging 10-8-2023 (Geplaatst op 11-08-2023)

Het 45-jarige jubileum (8-7-23) is weer ruim achter de rug. Bij navraag bij een aantal aanwezige bewoners was het een mooi en gezellig feest. Mede ook door het prachtige weer wat we op die dag hadden. Wij als bestuur zijn blij dit te horen. Er zijn ook geen wanklanken waargenomen.

Recentelijk hebben we met de Wijkraad Noord, Draaimolenfestival en Gemeente een vergadering gehad over het festival begin september 2023. Wat we gezien hebben is dat het Draaimolenfestival een aantal zaken heeft aangepast om de overlast te beperken. Zo is de indeling van en op het terrein aangepast en is de opstelling en de instelling van de apparatuur dusdanig aangepast dat men geen overlast verwacht. Tijdens het festival zal er met belanghebbenden nauw contact zijn. Begin oktober 2023 hebben we met de Wijkraad Noord, Draaimolen en Gemeente een vergadering om alle zaken door te lopen en te evalueren. Houd a.u.b. de komende Wijkkrant Noord in de gaten omdat daarin verslag wordt gedaan wat er rond het festival gaat plaatsvinden en ook telefoonnummers worden gedeeld waarop men kan bellen voor de eventuele meldingen.

 

Vooraankondiging Jubileum 2023 (Geplaatst op 22-04-2023)

Beste bewoners van het Puccinihof.

Zoals een tijdje geleden is bekend gemaakt bestaat de Bewonersvereniging van het Puccinihof Tilburg dit jaar 45 jaar. Dat is een reden om dit te vieren. Het jubileumfeest wordt gevierd op 8-7-2023 en start om 15:00. De sluiting is om 22:30. Er zal voor drank en eten worden gezorgd. Iedereen uit het Puccinihof Tilburg is welkom. Degene die lid zijn van de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg zullen een aantal consumptiebonnen krijgen voor de drank en zal het eten gratis zijn.

Wij zullen medio mei 2023 met een definitief en gedetailleerd programma komen, waarbij dan de inschrijving wordt gestart. De inschrijving zal worden gesloten per 15-6-2023 gesloten. Dit in verband met de inkopen.

De consumpties etc. tijdens het jubileum zullen contant moeten worden betaald. Tikkies kunnen (gezien de kosten en de reglementen van de bank) niet worden geaccepteerd.

PS: nieuwe leden kunnen zich aanmelden via een email naar sercretariaat@puccinihoftilburg.nl met vermelding van naam en huisnummer.

Het Bestuur Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg

 

Voortgang Discussie Inzet MOB terrein voor Evenementen 23-3-2023 (Geplaatst op 04-04-2023)

De vergadering werd gehouden in de Ypelear als vervolg op de bijeenkomst van 26-1-2023. Bij deze vergadering waren vertegenwoordigers van de Gemeente, de Organisatie van het  Draaimolenfestival, akoestische specialisten, vertegenwoordigers van de Wijkraad Noord en een delegatie van het bestuur van het Puccinihof.

De directeur van het Draaimolenfestival heeft in de presentatie een aantal zaken benoemd:

Het festival zelf

De intentie van het Draaimolenfestival is om een muziekfestival te organiseren met meerdere podia met hun eigen karakteristieke uitingen, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de natuurlijke omgeving en waarden daarvan. Daarbij wordt gestreefd naar een minimum van overlast voor de bebouwde omgeving. 

Geluidsmetingen

Intussen heeft het Draaimolenfestival de mogelijke oorzaak van de geluidsoverlast denken te kunnen vaststellen. De betreffende kunstenaar heeft bij zijn project veel geluidapparatuur ingezet wat hoofdzakelijk tot overlast heeft geleid. De richtingen van de belangrijkste geluidsoverlast waren vanuit het MOB terrein gezien de richting naar de Componistenlaan-Wagnerplein en Stokhasselt Zuid.

Maatregelen

Er zullen de komende maanden diverse akoestische testen worden uitgevoerd met inachtneming van de bebouwde omgeving zoals de bestaande flats en de “geluidspijp Componistenlaan”. Tijdens deze testen zullen uiteraard ook metingen worden verricht in het Puccinihof. Ook zal er nauwkeurig worden gekeken naar de projecten welke de kunstenaars willen uitvoeren en de mogelijke overlast die ze kunnen veroorzaken. De uitkomsten van bovenstaande zullen de randvoorwaarden vormen in de uit te geven vergunning. Voor de vergunning wordt verleend aan de organisatie zal deze nog kunnen worden beoordeeld door belanghebbenden. De intentie is ook dat het Puccinihof tijdens het festival 2 ambassadeurs heeft die de klachten van het hofje en mogelijke directe omgeving vastleggen. De klachtencommissie van de gemeente en de organisatie van het festival zullen direct contact onderhouden met de ambassadeurs en waar nodig direct maatregelen nemen.

Vervolg

Rond de zomervakantie 2023 is er een vervolg gesprek en daarna gaan ze  vergunning indienen.

Het Bestuur Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg

 

Bestuursvergadering Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg 22-3-2023 (Geplaatst op 04-04-2023)

In de meeste recente bestuursvergadering is het jaarverslag van 2022 en de begroting 2023 behandeld. De cijfers laten zien dat de vereniging er financieel gezond voorstaat. Ook de begroting voor 2023 laat een gezond beeld zien. Er heeft een kascontrole plaatsgevonden. Het bestuur keurt het jaarverslagen en de begroting goed. De cijfers zullen binnenkort per email aan de betalende leden worden verstuurd.

Op 23-3-2023 zal er een bijeenkomst plaatsvinden in  het kader van de problemen rondom het MOB terrein. Hiervan zal een apart bericht verschijnen

Uitgebreid is stil gestaan bij het jubileumfeest op 8-7-2023. De opening van het feest zal plaatsvinden om 15:00 en om 22:30 zullen de festiviteiten sluiten. Er voor eten worden gezorgd. Details en het programma volgen binnenkort.

Dit jaar zal er ook weer een jeu de boules competitie worden gehouden afgesloten door een Franse middag op 9-9-2023. Daarnaast zal in 2023  bij voldoende animo een fietstocht worden georganiseerd. Rond kerstmis zal er ook weer bijeenkomst zijn voor het samen maken van kerststukjes. Details volgen nog.

Het Bestuur.

 

Voortgang Discussie Inzet MOB-terrein voor Evenementen 26-01-23 (Geplaatst op 30-01-2023)

Naar aanleiding van de klachten van o.a. de bewoners vanwege geluidsoverlast van het Draaimolenfestival in september 2022 is op uitnodiging van de Gemeente Tilburg op 26 januari jl. een vergadering geweest. De volgende partijen waren aanwezig:  

  1. Gemeente Tilburg o.a. Burgemeester Weterings en wethouder Rik Grashoff
  2. Vertegenwoordigers  van diverse wijkraden
  3. Voltallige Bestuur van de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg aangevuld met Karel Drijvers. Ton van de Boom had zich geëxcuseerd (Ton had wel zijn gedachten verwoord in een brief, welke overhandigd is aan de Gemeente)

De vergadering had een open karakter waarbij iedereen zijn standpunten uiteen kon zetten. De afvaardiging van het Puccinihof kreeg wel de gelegenheid de standpunten naar voren te brengen, hoewel we gehinderd werden in de beperkte beschikbare tijd. Ingeborg en Karel hebben in deze beperkte tijd de belangrijkste bezwaren, ervaringen en gevoelens onder aandacht gebracht. Vanuit de Gemeente (m.n. de Burgemeester) kwam naar voren dat de Gemeente de klachten zeer serieus neemt. Wel werd tussen de regels toch duidelijk dat de uiteindelijke aankoop van het MOB-terrein door de Gemeente niet ter discussie staat. Ook werd duidelijk dat het aantal evenementen en bezoekers -genoemd in de gemeentelijke stukken van 2018 intussen aanzienlijk naar beneden is bijgesteld. Uitgangspunten daarbij zijn hinder/geluidsoverlast voor de omgeving en behoud/respect voor de natuurlijk omgeving van het MOB-terrein. Afgesproken is dat voor de te verlenen vergunningen de bewoners en belanghebbenden bij het proces nadrukkelijk worden betrokken. Tevens zal bij het proces ook een bedrijf gespecialiseerd in akoestisch metingen worden betrokken. Er wordt met diverse scenario’s rekening gehouden waarbij het in verschillende richtingen plaatsen van het podium en apparatuur. Daarnaast zal rekening worden gehouden met bv zonnig weer en/of een bewolkte dag, omdat dit factoren zijn die het dragen van het geluid en dus overlast beïnvloeden. Zowel met het meest slechte als meest gunstige scenario wordt rekening gehouden. Concreet betekent dit dat wij als vertegenwoordigers van de bewoners betrokken worden en invloed kunnen uitoefenen op de vergunning van het komende Draaimolenfestival. Mocht het evenemententerrein er definitief komen moeten we opnieuw aan tafel. Ook tijdens de festiviteiten kunnen we mogelijk rekenen op bezoek van de belanghebbenden in onze directe leefomgeving. Begin maart 2023 zal een eerste vergadering zijn met alle belanghebbenden. Wij mogen inbrengen wat we graag als eisen hebben en deze worden dan bij de ondernemer neergelegd. De totstandkoming van de vergunning zal door de Gemeente worden gefaciliteerd nadat zij alle opgeleverde rapporten heeft bestudeerd. Op het moment dat de vergunning is aangevraagd kunnen wij nog bezwaar maken via de gebruikelijke procedure.

Wij zullen daarvan te zijner tijd natuurlijk ook een verslag van uitbrengen.

Namens het Bestuur Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg

 

Kerstbrief 2022 Bewoners Puccinihof (Geplaatst op 16-12-2022)

Beste bewoners van het Puccinihof

Het jaar 2022 is een jaar geworden waarin we een ellendige periode achter ons hebben kunnen laten. Een jaar waar we weer samen hebben kunnen genieten van de uitgestelde nieuwjaarsreceptie op 25-6-2022. Weliswaar later dan normaal, maar toch voor herhaling vatbaar in deze periode van het jaar. Dat heeft een overgrote meerderheid van de aanwezigen ook duidelijk aangegeven. Verder heeft er dit jaar ook weer een competitie jeu de boules plaatsgevonden.

Wat minder prettig was de ervaring van geluidsoverlast van het Draaimolenfestival op het MOB-terrein. Het bestuur heeft in samenwerking met de bewoners Ton van den Boom en Karel Drijvers dit probleem aangekaart bij de Gemeente Tilburg. Intussen wordt er nog steeds aan het onderwerp in samenwerking met de Wijkraad Stokhasselt gewerkt. Begin komend jaar worden weer bijeenkomsten gehouden met o.a. de Gemeente Tilburg. Wij houden jullie via de Website op de hoogte.

In 2023 bestaat de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg 45 jaar. Wij gaan dit lustrum weer vieren op 8 juli 2023 van 15:00 tot 22:30. De komende maanden zal hier meer over de invulling van het feest bekend worden gemaakt. Het primaire doel van de vereniging is nog steeds opkomen voor de gezamenlijke belangen van de bewoners van het Puccinihof Tilburg. Wij hebben u als bewoner ook nodig voor het signaleren van zaken die niet goed gaan of welke wensen er zijn.

Ook zal er weer een competitie Jeu de Boules worden gehouden. Daarover zal verder berichtgeving volgen. Als er nog wensen zijn voor andere activiteiten dan horen we dat graag van jullie.

Graag wijzen wij u nog op onze website www.puccinihoftilburg.nl en daarnaast de Facebookpagina die enkele bewoners hebben opgestart. Deze Facebookpagina is niet openbaar en alleen voor de bewoners van ons hofje.  Wilt u lid worden van deze pagina? Stuur een vriendschapsverzoek naar Ingeborg van de Pas (Penningmeester). Zij zal u dan toevoegen.

Wij vragen de leden de contributie voor 2023 voor 1 maart 2023 over te maken op onderstaand rekeningnummer met vermelding contributie 2023 en uw huisnummer

Bent u nog geen lid en mocht u toch lid willen worden dan is dat natuurlijk mogelijk!

De contributiebedraagt € 15,=  per jaar . U kunt een e-mail sturen aan Jan (secretaris ) secretariaat@puccinihoftilburg.nl  of Ingeborg ( penningmeester) penningmeester@puccinihoftilburg.nl 

Wij ontvangen graag van u uw naam en adres, e-mailadres en telefoonnummer.  Daarnaast kunt u dan de contributie overmaken Bankrekening NL71 INGB 0004 0849 64 t.n.v. de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg ovv contributie 2023 en uw huisnummer.

Wij wensen u en uw naasten een fijne kerst en een geweldig en gezond 2023 en geven u hierbij ook een aardigheidje namens de vereniging

Met vriendelijke groet,

Harrie, Jan, Ingeborg en Esther

Bestuur Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg

 

Groenvoorziening Midden Brabantpark (Geplaatst op 18-10-2022)

 

Beste Bewoners

Op 18-10-2022 hebben wij uitleg gekregen over de plannen van de gemeente inzake het Midden Brabantpark.

Binnenkort worden de bewoners geïnformeerd door de gemeente. De planning op dit moment is dat er eind 2022 begonnen wordt met het kappen van een aantal bomen en ruimen van lage begroeiing. Er zullen andere planten worden geplaatst. Het maaibeleid wordt gewijzigd. Daarnaast zal er najaar 2023 begonnen worden aan het opknappen van de vijver.

Het Bestuur Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg

 

Klachten naar aanleiding van het Draaimolenfestival (update) (Geplaatst op 15-09-2022)

Beste bewoners

Zoals jullie bekend heeft er gisteren 14-9-2022 een vergadering van de Wijkraad Stokhasselt plaatsgevonden. Ons hofje was goed vertegenwoordigd door belangstellende en bezorgde bewoners. Wij hebben met de Wijkraad Stokhasselt de kwestie van geluidsoverlast e.d. besproken. Vanavond zal er een vergadering zijn met de Wijkraad Noord waar ook het MOB-terrein en klachten met betrekking tot geluidsoverlast besproken gaat worden. Vanuit onze bewonersvereniging Puccinihof Tilburg is besloten Ton van de Boom, Karel Drijvers en Ingeborg van de Pas gezamenlijk een document te laten aanleveren wat via de Wijkraad kan worden doorgestuurd naar de gemeente.

Wij zijn volop aan de slag en hopen in het weekend dit gevraagde stuk helemaal klaar te hebben. Wordt vervolgd……

 

Klachten naar aanleiding van het Draaimolenfestival (Geplaatst op 12-09-2022)

 

De afgelopen dagen is er veel rumoer ontstaan in het Puccinihof Tilburg naar aanleiding van het Draaimolenfestival. Er zijn heel veel klachten met betrekking tot geluidsoverlast ingediend bij diverse meldpunten. Helaas was het voor velen niet duidelijk waar te melden. Daarbij kwam ook nog eens dat via diverse kanalen andere meldnummers en meldmogelijkheden werden aangegeven. De eventuele vergunningverlening voor het festival, de afhandeling van de klachten, het verhelpen van de klachten blijven allemaal ver onder de maat. Terecht dat een aantal bewoners hierover zeer gefrustreerd zijn. Ton van de Boom heeft op eigen initiatief een brief opgesteld ter publicatie in het Brabants Dagblad en deze ook doorgestuurd naar de fractievoorzitters van de Gemeente Tilburg. Als bestuur zijn we eens met de inhoud deze melding. (Brief wordt doorgestuurd via de email) Intussen hebben wij als bestuur ook een gesprek gehad met Brabant Dagblad voor het plaatsen van artikel met onze bevindingen. Komende week zal Ingeborg en Karel de ervaringen ook meenemen in de vergadering van de Wijkraad Noord. Het is voor iedereen vrij om deze vergadering bij te wonen. Uiteraard wel netjes aanmelden natuurlijk. Als bewonersvereniging zullen wij ook nog een brief sturen naar de B&W en de fractievoorzitters, gebruikmakend van de brief van Ton van de Boom

Mochten er zich nog ontwikkelingen voordoen dan zullen dat natuurlijk melden.

 

Mededelingen bestuur Bewonersvereniging Puccinihof (Geplaatst op 10-09-2022)

Recentelijk hebben wij een bestuursvergadering gehad. Daarin hebben we teruggekeken op de gezellige middag op 25 juni jl. Wat was het gezellig en we waren blij dat Ton en Sophie hun carport en spullen ter beschikking stelden. Als bestuur hebben wij toch wel geproefd dat bij veel leden een feestelijk samenzijn ergens eind juni begin juli wel waarderen in plaats van de traditionele nieuwjaarsreceptie. Wij zullen daarom hierover nog een kleine enquête houden onder de leden.

Een tweede punt wat ter sprake is gekomen is de mogelijke aankoop van de gemeente van het MOB terrein ten behoeve van festivals. Het MOB-terrein ligt aan de andere zijde van de Midden-Brabantweg en is hemelsbreed enkele honderden meters van ons hofje verwijderd. Wij hebben als Bestuur onze zorgen (fors geluidsoverlast) kenbaar gemaakt bij de Wijkraad Noord. Onze penningmeester is bij deze vergadering aanwezig geweest en heeft onze zorgen meer dan duidelijk gemaakt. We hebben begrepen dat de grond nog niet definitief is aangekocht door de Gemeente en dat in september 2022 een overleg plaatsvindt tussen een afvaardiging van de Wijkraad Noord en de betreffende Wethouder van de Gemeente Tilburg. Dus dat wordt nog even afwachten.

Let wel: Geluidsoverlast festivals op MOB-terrein kunnen gemeld worden op nummer 073-681 28 21

(Het oorspronkelijke bericht is in augustus geplaatst. Als gevolg van een probleempje (zichtbaarheid) in de website is het bericht vandaag opnieuw geplaatst)

 

Alternatieve Nieuwjaarsreceptie (Geplaatst op 04-06-2022)

Beste leden bewonersvereniging

De reacties op de uitnodiging om een alternatieve nieuwjaarsreceptie te organiseren waren overweldigend. We hebben dan ook besloten om dit samenzijn op 25 juni definitief door te laten gaan.

Tijd: 15.00 uur tot 18.00 uur

Plaats:  Centrale grasveld naast jeu de boulesbaan ( bij mindergoed weer carport/ overkapping bij pand 618

Drankprijzen: Bier € 1,00, Wijn € 1,50 € frisdrank € 0,50. Graag cash betalen.

Wij zien u graag op zaterdag 25 juni 2022

Namens het bestuur

Jan van Gils, secretaris

secretariaat@puccinihoftilburg.nl

 

Nieuwjaarsreceptie en contributie (Geplaatst op 15-12-2021)

Als positieve bijdrage voor afgelopen jaar ontvangt u bij deze weer een klein presentje als dank voor uw lidmaatschap

De contributie voor de Bewonersvereniging Puccinihof bedraagt € 15,00. Wij verzoeken u om de contributie z.s.m. maar in elk geval voor 1 april 2022 over te maken op rekeningnummer NL71 INGB 0004 0849 64 t.n.v. de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg, graag met vermelding van uw huisnummer.

Om kosten te besparen sturen wij het jaarverslag via de ons bekende email adressen. Graag ontvangen wij van jullie het meest recente emailadres. Dit kan heel simpel door een email te sturen naar secretariaat@puccinihoftilburg.nl met vermelding van je naam en huisnummer. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bezoek ook eens onze website www.puccinihoftilburg.nl voor het laatste nieuws.

I.v.m. de tot na de jaarwisseling voortdurende coronamaatregelen is het nog niet mogelijk een nieuwjaarsreceptie te organiseren. Als alles meezit willen we a.s. zomer een alternatief samenzijn plannen. Ook zal dan,  bij voldoende belangstelling, weer een jeu de boules competitie en fietstocht worden georganiseerd.

Prettige feestdagen

Het Bestuur

 

Draaimolenfestival op 8-19 september 2021 (18:00 - 00:30) (Geplaatst op 07-09-2021)

Beste bewoners,

Vanaf morgen 8-9-2021 zal  het eerste evenement van de Draaimolen plaats gaan vinden. Dit zal daarna nog 9 dagen plaatsvinden van 18:00 tot 00:30. Wij hebben als buurtvereniging contact gehad met de verantwoordelijke ambtenaar.

Hij gaat er vanuit dat wij als hofje geen overlast zullen ervaren.  Er zijn nu maar maximaal 750 bezoekers ipv 14.000. Het terrein heeft nu maar 1 podium wat verder weggezet is op het terrein.

Mocht u toch overlast ervan dan kunt een een melding doorgeven op telefoonnummer 073-6812821 (Milieuklachten Centrale) . Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar 7 dagen in de week.

De gemeente ambtenaar gaat de handhavers inlichten dat wij als buurtvereniging ons zorgen maken.  Mochten er klachten zijn dan kunnen er. Geluidsmetingen in het hofje gedaan worden en  direct actie ondernomen worden.

Mocht u meer willen weten over de optredens, dagen en tijdstippen van dit festival kijk dan op de pagina van draaimolen (Draaimolen Festival - 12 September 2020 - MOB Complex, Tilburg)

Het Bestuur Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg

 

Draaimolenfestival op 8-19 september 2021 (Geplaatst op 01-05-2021)

We waren het bijna vergeten… september 2019 het Draaimolenfestival op het MOB-complex. Dansende glazen in de kast en … Voor degenen die het niet weten: het MOB-complex is het terrein direct aan de overkant van de Midden Brabantweg, dus een paar honderd meter verwijderd van onze huizen. Ondanks alle beloften om met de omgeving rekening te houden was de geluidsoverlast behoorlijk.

We hebben intussen begrepen uit de publicatie van het Brabants Dagblad van 15-4-2021 dat het festival dit jaar doorgaat en wel van 8-19 september 2021 vanaf 12:00 tot 00:30, tien dagen lang. We hebben als bestuur contact gehad met de locatiemanager van de Gemeente Tilburg. Er is dit jaar inderdaad gekozen voor 10 kleinschalige optredens van 500-600 personen per optreden. Met de plaatsing van de geluidsapparatuur en de exacte locatie zal rekening worden gehouden met de aangrenzende woonwijken. Tijdens de opbouw worden wij uitgenodigd om te komen kijken. Daarbij krijgen we te gelegener tijd het telefoonnummer van de verantwoordelijke persoon. Het is volgens de gemeente zeker niet de bedoeling dat deze festivals een vervanging zouden zijn/worden van het Leijpark of de Beekse Bergen, zeker omdat het terrein daar zich niet voor leent. Bij vragen/opmerkingen kun je contact opnemen met het secretariaat van de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg (secretariaat@puccinihoftilburg.nl)

 

Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg 2020 (Geplaatst op 09-03-2021)

Het jaar 2020 begon veelbelovend met de nodige activiteiten in de planning. Hoe anders werd het ineens toen Covid-19 toesloeg, eerst met verbazing en daarna met verbijstering. De geplande activiteiten van veel mensen en ook van onze vereniging vielen in duigen. Er restte alleen nog wat schamele ontmoetingen. Het bestuur van onze vereniging heeft in 2020 een 2 tal vergaderingen gehouden om de hoogste noodzakelijke zaken te bespreken. Er is vooral aandacht besteed aan het “ongenodigde gastenbezoek op parkeerplaatsen” We hebben hierover contact gehad met de Politie. Actief deze mensen benaderen (wel op een vriendelijke manier) brengt ze toch dikwijls op andere gedachten. Ze vinden namelijk aandacht niet zo fijn! We hebben als vereniging ook een aantal nieuwe bewoners mogen verwelkomen en een aantal zijn lid van de vereniging geworden. Zoals gebruikelijk zijn ook de jaarcijfers besproken en deze op papier verspreid onder de betalende leden. De contributie voor 2021 is na vele jaren verhoogd en vastgesteld op €15,00 per jaar. Dit wegens verhoogde kosten in de afgelopen jaren.

Voor degenen die de contributie voor de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg 2021 nog niet heeft overgemaakt, vragen wij alsnog € 15,00 over te maken op rekeningnummer NL71 INGB 0004 0849 64 t.n.v. de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg, graag met vermelding van uw huisnummer.

 

Nieuwjaarsreceptie 2020 (Geplaatst op 20-01-2020)

De nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van het Puccinihof Tilburg vond plaats op 11 januari 2019 van 16.00 tot ± 18.00 uur in de garage van de familie Weijters Componistenlaan 1 . Alle bewoners konden elkaar daar op een ongedwongen manier en onder het genot van een drankje en een hapje het beste wensen voor het nieuwe jaar. Jammer dat de familie Weijters op korte termijn het pand gaat verlaten voor een nieuw begin in de Reeshof. We hebben intussen begrepen dat de nieuwe bewoners (familie Van Doorn) openstaan voor een vervolg van de nieuwjaarsreceptie in de garage het komende jaar. Ieder jaar weer erg gezellig, een aanrader dus!

 

Contributiebetaling 2020/ Nieuwjaarsreceptie 2020 (Geplaatst op 28-10-2019)

De contributie voor de Bewonersvereniging Puccinihof bedraagt € 12,50. Wij verzoeken u om de contributie voor 1 april 2020 over te maken op rekeningnummer NL71 INGB 0004 0849 64 t.n.v. de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg, graag met vermelding van uw huisnummer. Mocht u de contributie voor 2020 reeds hebben overgemaakt dan is dit memo uiteraard niet op u van toepassing voor wat betreft de contributiebetaling.

Om kosten te besparen willen we in de toekomst het jaarverslag via de email versturen. Graag ontvangen wij van jullie het meest recente emailadres. Dit kan heel simpel door een email te sturen naar secretariaat@puccinihoftilburg.nl met vermelding van je naam en huisnummer.

Deze gegevens worden uiteraard niet aan derden verstrekt

Wij nodigen u tevens graag uit tot het bijwonen van de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 11 januari 2020 van 16.00 uur tot 18.00 uur in de garage van de fam. Weijters.

Het Bestuur

 

Inkoopactie Woningisolatie (brief Gemeente Tilburg) (Geplaatst op 24-04-2019)

In februari jl. hebben de bewoners van het Puccinihof Tilburg een brief van de gemeente gekregen in het kader van collectieve inkoop voor woningisolatie. Ondergetekende heeft zich aangemeld voor dit project. Gisteren 23-4-2019 heb ik bezoek gekregen van de Fa. Susteen (namens de gemeente). Na een gesprek van ongeveer 20 minuten met in de hand de tekeningen van de woning was eigenlijk het antwoord redelijk simpel. Aanvullende spouwisolatie kan niet in verband met het type steen (MBI) van voor het jaar 1990. Gaat men dit toch doen kan dit ongunstige gevolgen hebben voor de isolatie waarde en een mogelijke toename van het vochtgehalte in de spouw. Vloerisolatie is niet dringend noodzakelijk daar de vloer op een zandbed met 5 centimeter “piepschuim” ligt. Het laten aanleggen van vloerverwarming kan wel een positieve bijdrage leveren. Dakisolatie is in de meeste gevallen ook niet nodig, behalve mogelijk bij de huizen met een schuine kap. De grootste besparingen kan men bereiken met glasisolatie (HR++ of beter) Bestaande dubbelglas of thermopane vervangen is ook niet echt een optie, dan alleen bij noodzakelijke vervanging (defect, kapot of verbouwing). Hebben jullie nog vragen, dan kunnen jullie mij altijd benaderen. (Harrie Priems 013-4556389)

 

Nieuws van het Bestuur van de Bewonersvereniging (Geplaatst op 24-04-2019)

Recentelijk is er een bestuursvergadering geweest. Hierin is besloten het jaarverslag 2018 en de begroting 2019 bij de leden in de brievenbus te doen. Tevens wordt er aandacht gevraagd om de contributie voor 2019 over te maken indien dit nog niet is gebeurd. Onderstaande nog een paar zaken die ter sprake zijn gekomen.

De verwijdering van de afvalbakken door de gemeente gaat door ondanks het bezwaar wat we hebben ingediend. Her argument van de gemeente is dat er sinds het bijplaatsen van extra afvalbakken het zwerfvuil nog meer is toegenomen.

Omtrent het Isolatieproject Tilburg is de vraag binnengekomen of wij als vereniging hierin iets kunnen betekenen. Het bestuur stelt vast dat de bijdrage in de kosten voor onderzoek minimaal zijn. Anderzijds wordt op het eventueel uitvoeren van werkzaamheden al korting gegeven en is er sprake van vaste partijen die meedoen. Als later het uiteindelijk “van het gas afhalen van de woning” actueel wordt, dan kan hierin de bewonersvereniging wel een belangrijk rol spelen. Als laatste wordt gekeken of een barbecue eind juni 2019 tegen vergoeding en voldoende belangstelling gehouden kan worden. Dit naar aanleiding van de vele positieve reacties op het jubileumfeest vorig jaar.

 

Nieuwjaarsreceptie 2019 (Geplaatst op 02-01-2019)

Wij hebben 2018 achter ons gelaten en gestart met het nieuwe jaar 2019. Het bestuur van de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg wenst jullie allen een bijzonder goed en gelukkig 2019. De datum van de nieuwjaarsreceptie 2019 is vastgesteld en het bestuur nodigt jullie als bewoners van het hofje uit voor deze receptie op 12 JANUARI 2019 TUSSEN 16:00 EN 18:00 UUR. LOCATIE PIERRE EN IRIS WEIJTERS

 

GEWELDIG RESULTAAT: ALLE SPINDERDELEN VERKOCHT! (bron: Spinderwind) (Geplaatst op 22-11-2018)

De inschrijving voor Spinder-delen is gesloten: 691 leden van de 11 Energiecoöperaties hebben samen voor € 1,5 miljoen aan Spinder-delen gekocht! “We zijn ontzettend blij met dit resultaat”, reageert bestuurslid Ruud Zuer. “Inwoners van Hart van Brabant zijn dus zeker bereid om zelf ook te investeren in een duurzame samenleving. En we hebben nu voldoende eigen vermogen om het burgerwindpark te gaan realiseren.”

Het was bij de start op 17 juli jl. nog best even spannend of we de deadline gingen halen. Uiteindelijk is vanwege de zomervakantie de verkoopperiode nog een maand verlengd tot 30 september 2018. Daarna ging het ongelooflijk hard mede dankzij het enthousiaste verhaal van alle vrijwilligers!

 

Terugblik 40-jarig Jubileumfeest Puccinihof Tilburg (Geplaatst op 21-11-2018)

Het is alweer bijna een half jaar geleden, dat het 40-jarig jubileum werd gevierd. Als we hierop terugkijken kunnen we niet anders concluderen dan dat het een geweldig feest is geweest. Dankzij de aanwezige feestvierders/bewoners. Maar ook mede door het uitstekende weer wat ons ten deel viel. Het leek wel een Zuid-Frans tafereel, genietende buiten onder de grote boom uit de hete zon. De kinderen hebben zich vermaakt met het mooi speelkussen en kinderactiviteiten met Annette. Verrassend was ook het spontane optreden van de band Lamarotte. De meeste hebben het wokken ook heerlijk laten smaken. We hebben begrepen dat de muziekbingo en muziek -verzorgd door Hans Wouters- voor een leuke en muzikale avond heeft gezorgd. Voor wat foto’s en video zie het tabblad Jubileum2018 van deze website.

 

40 Jarig jubileum Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg (2) (Geplaatst op 26-03-2018)

Een aantal maanden geleden hebben we op deze website aangegeven dat we in 2018 het 40-jarig jubileum gaan vieren van de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg.  De vastgestelde datum is 30 juni 2018. Een aantal weken geleden zijn er inschrijfformulieren bezorgd op adressen van leden en niet leden. Wij zijn blij dat we al zo'n 70 inschrijvingen voor het feest hebben ontvangen. Wij hopen op nog meer inschrijvingen van de bewoners van het Puccinihof Tilburg zodat het voor iedereen een gezellige dag kan worden en verder met elkaar kunnen kennis maken. Op 1 april aanstaande sluiten de inschrijvingen.

De plannen worden steeds concreter. Het feest zal `s-middags omstreeks 15:00 beginnen en eindigen om 24:00.  Op het plantsoen bij de jeu de boules baan komt een grote tent te staan ingericht met tafels, stoelen en statafels. `s-Middags wordt voor de kinderen animatie verzorgd. Rond 17:30/18:00 kunnen de kinderen een hapje eten. De ouderen kunnen ’s-avonds van een heerlijke wok genieten, zoals een aantal dat nog van het 25-jarige jubileum zullen herinneren. Alleen voor degenen die zich daarvoor hebben opgegeven kunnen van het eten genieten. Versnaperingen en drank zullen er ook zijn. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Hans Wouters.

Op 1 april aanstaande sluit de inschrijving, omdat de bestellingen voor o.a. eten en drank moeten worden voorbereid.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg.

 

AED en het gebruik daarvan (Geplaatst op 26-03-2018)

Betekenis
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit is een compact en eenvoudig te bedienen
apparaat dat door middel van elektrische schokken het hartritme weer op gang probeert te brengen
(defibrillatie). Het apparaat voert, zodra de elektroden zijn aangesloten op het slachtoffer, een
analyse uit om vast te stellen wat er aan de hand is. Lees verder

 

Sponsors gezocht Team Libra Bikers (Geplaatst op 08-03-2018)

In week 13 en 14 is er gelegenheid Team Libra Bikers te sponseren. Bij Albert Heijn op het Wagnerplein staat een emballagebox waar de donatie kan worden ingedaan. Ook voor bedrijven zijn er sponsorpakketten beschikbaar. Voor informatie zie: https://www.libranet.nl/media/2664/sponsorpakketten-bedrijven-januari-2018.pdf

Voor meer info over de handbike battle kun je kijken op http://www.handbikebattle.nl of kijk het youtubefilmpje van vorig jaar https://youtu.be/s28cVSdTyos

Bericht geplaatst op verzoek van Marian Verhagen Puccinihof 611 

 

Parkverlichting Puccinihof (Geplaatst op 08-03-2018)

Naar aanleiding van de plaatsing van borden waarin gewezen wordt op werkzaamheden in park ivm werk aan de verlichting heb ik uiteindelijk contact gekregen met de persoon die er meer over kon vertellen. Blijkt dat er vanuit de politie in een grijs verleden een veiligheidsplan is opgesteld over de aanwezige onveilige plekken in de wijk. Een voorstel hierover was om de verlichting te verbeteren, c.q. aan te passen. Dit voorstel is kennelijk lang ergens blijven liggen. Er was al wel een aannemer benaderd. Die aannemer heeft vervolgens de borden geplaatst voor dat de gemeente bewonersinfo kon gaan verspreiden. Deze voorlichting komt dus nog zsm. Het betreft in elk geval ook het aanbrengen van verlichting achter de woningen aan de westkant van ons hofje ( taludzijde M.Babantweg) Tot zover de info die ik vanmiddag gekregen heb.

Secretaris Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg

Jan van Gils

 

Donatie Alpe d’HuZes (Geplaatst op 08-03-2018)

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de bewonersvereniging Puccinihof Tilburg is er om een donatie gevraagd door Patty van de Sanden in het kader van Alpe d’Huzes. Onderstaande bericht ontvingen wij van Patty met het verzoek deze op de website te plaatsen

Graag wil ik laten weten dat er veel gedoneerd is voor het fietsen op de Alpe komende juni 2018 voor Ralf. Er is een bedrag van € 151,45 opgehaald en bij deze wil ik daarvoor iedereen hartelijk bedanken. Het bedrag is intussen overgemaakt. Iedereen die wil, kan op de website van Bas van Erve kijken wat de stand nu is. Als je geinteresseerd bent  kunt je ook de komende maanden bijhouden wat er nog aan donaties bijkomt. De website is https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/basvanerve

Nogmaals hartelijk dank voor jullie bijdrage.

Groetjes Patty van de Sanden Puccinihof 624 Tilburg

 

Vernieling Kerstverlichting (Geplaatst op 02-01-2018)

Beste bewoners

Oudejaarsavond vonden vandalen het kennelijk nodig om de verlichting van de kerstboom aan de zuidkant van ons hofje moedwillig te vernielen. Vandaar dat de verlichting op 1 januari niet brandde. Met ons reservemateriaal vandaag de boom weer opgetuigd zodat we tot na de nieuwjaarsreceptie toch nog kunnen genieten van de sfeerverlichting.

Groeten

Jan van Gils, secretaris

 

40 Jarig jubileum Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg (Geplaatst op 29-10-2017)

Beste bewoners van het Puccinihof Tilburg.
Het is in 2018 40 jaar geleden dat de bewonersvereniging van het Puccinihof Tilburg werd opgericht en de woningen opgeleverd werden. Om dit heugelijke feit te vieren heeft het bestuur van de bewonersvereniging besloten het 40-JARIGE JUBILEUM TE VIEREN OP 30-6-2018 voor zijn bewoners en eventuele genodigden. De keuze van deze datum heeft te maken met de grootste kans op mooi weer en de grotere kans op aanwezigheid van de bewoners. Verdere berichtgeving volgt. Houd de website www.puccinihoftilburg.nl in de gaten.

Het bestuur van de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg.

 

Nieuwjaarsreceptie 2018 (Geplaatst op 29-10-2017)

Het is nog vroeg maar het jaar loopt stil aan ten einde. Het bestuur van de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg heeft de datum van de nieuwjaarsreceptie 2018 is vastgesteld en wij nodigen de bewoners voor deze receptie uit op 13 JANUARI 2018 TUSSEN 16:00 EN 18:00 UUR. LOCATIE PIERRE EN IRIS WEIJTERS

 

Jaarverslag 2016 Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg (Geplaatst op 02-04-2017)

Het bestuur van de bewonersvereniging heeft het jaarverslag van 2016 opgesteld en goedgekeurd. Met dank ook aan Jos Verkooijen die de administratie kritisch heeft bekeken en akkoord bevonden. Vanaf dit jaar wordt het jaarverslag voortaan alleen digitaal verstrekt via deze website. De redenen daarvoor zijn het milieu en kostenbesparing. Het verslag is te vinden onder de pagina Archief. Als er vragen of opmerkingen zijn kun je deze sturen naarsecretariaat@puccinihoftilburg.nl

 

OPGELET: Inbrekers actief in Puccinihof (Geplaatst op 17-02-2017)

Tijdens de laatste vergadering van het bestuur van Bewonersvereniging Puccinihof (14-2-2017)  is melding gemaakt van personen welke 's-avonds laat met telefoonzaklampjes rondlopen. Mogelijk gaat het om verkenningen door het beroepsgilde. Afgelopen nacht (16/17 februari) is er daadwerkelijk ingebroken in een camper van bewoners op Puccinihof 674. Advies: waardevolle spullen uit de auto, huis goed vergrendelen en goed rondkijken. Graag ook alle bevindingen doorsturen aan het bestuur van de Bewonersvereniging (secretariaat@puccinihoftilburg.nl). We hopen hiermee inzicht te krijgen wat er allemaal gebeurt in het hofje en daarmee gepaste acties te kunnen uitvoeren.

 

Windmolenpark De Spinder (Geplaatst op 16-02-2017)

Begin 2016 heeft de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg informatie verstrekt over het op handen zijnde windmolenpark De Spinder. Op 13-2-2017 heeft er weer een inloopavond plaatsgevonden, waarin verdere detaillering van het park werd voorgesteld. Zoals iedereen in de brief van Spinderwind heeft kunnen zien, is de windmolen welke het meest dicht bij het Puccinihof gepland stond verdwenen. Daarmee vervalt volgens het bestuur van de Bewonersvereniging Puccinihof het belangrijkste argument om bezwaar aan te tekenen of tegen te stemmen. Dat we allen om moeten schakelen naar alternatieve energie is voor de meeste mensen intussen wel duidelijk. Wil je op de hoogte blijven dan kun je jezelf inschrijven bij Spinderwind b.v. (www.spinderwind.nl). Op de website van Spinderwind wordt ook aangegeven welke partijen meedoen in dit project. Er komt mogelijk ook een gelegenheid om financieel deel te nemen aan het windmolenpark. Rendementen kunnen mogelijk beduidend hoger liggen dan op je spaarrekening. Zie hiervoor de informatie op de genoemde website.

 

Polen Motel (Geplaatst op 15-02-2017)

Recentelijk is er nogal beroering ontstaan over het bouwen van een zgn. Polenmotel. Deze voorziening zou plaats moeten bieden aan zo'n 100 buitenlandse arbeiders (zoals Polen, Bulgaren etc). De plaats waar het motel zou moeten komen ligt in de Kalverstraat op 2 weilanden achter en aan de zijkant van de Wokgarden. Bijgesloten 2 links van het Brabant Dagblad wat hier melding van maakte. http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/tilburg/polenmotel-in-tilburg-noord-heeft-nog-lange-weg-te-gaan-1.6873748 en http://www.bd.nl/regio/tilburg-e-o/tilburg/wijkraden-polenmotel-kan-er-voor-tilburg-noord-niet-bij-1.6870350Wordt vervolgd.

 

Beperk je W.O.Z. waarde (Geplaatst op 14-02-2017)

De waarde van je huis wordt periodiek geschat door de gemeente. Deze W.O.Z-waarde wordt gebruikt voor een aantal belastingen, zoals gemeentelijke belasting, waterschapsbelasting, inkomstenbelasting etc. Hoe je bezwaar kunt aantekenen lees je bijvoorbeeld bij Vereniging Eigenhuis (https://www.eigenhuis.nl/belastingen/woz/bezwaar-maken). Ook kadaster geeft hierover uitleg. (https://www.kadaster.nl/woz-waarde?pk_campaign=2.%2520WOZ%2520-waarde&pk_kwd=woz%2520waarde).
Daarnaast zijn er nog een aantal bedrijven die je hiermee kunnen helpen, mogelijk onder voorwaarde "no cure no pay" (je betaald alleen als de W.O.Z. omlaag gaat). Ben altijd voorzichtig met deze bedrijven, er kunnen financiele addertjes onder het gras zitten.

 

Manieren om energie te besparen (Geplaatst op 13-02-2017)

Het lijkt ons dat iedereen zoekt naar mogelijkheden om energie te besparen. Zo kun je van energie leverancier overstappen of je kunt zelf maatregelen nemen in de vorm van betere isolatie, minder stroom verbruik of energie op te wekken. Onderstaande een link naar een document met maar liefst 71 tips. Veel leesplezier!  Lees Beparingtips

 

Gezellige Nieuwjaarsreceptie 2017 (Geplaatst op 16-01-2017)

Ook dit jaar was er in de middag weer een nieuwjaarsreceptie in de garage van Iris en Pierre Weijters. Het aantal bezoekers lag ongeveer even hoog als in 2016: ca 45 personen. Met een welkomstdrankje in de hand was het natuurlijk elkaar weer het allerbeste voor 2017 wensen om daarna gezellig bij te praten onder het genot van een drankje en een borrelnootje. Na het welkomstwoord en een korte speech van de voorzitter was er weer tijd voor de altijd weer heerlijke erwtensoep. Een aantal genodigden dankten voor de gezellige receptie.

 

Nieuwjaarsreceptie 2017 (Geplaatst op 11-12-2016)

Ook in januari 2017 zal weer de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaatsvinden voor de leden van de Bewonersvereniging Puccinihof Tilburg. Komende weken krijgen de leden hiervoor de uitnodiging met de exacte datum/tijd en plaats.

 

Blauwe Ader (werkzaamheden Midden Brabantweg) (Geplaatst op 16-10-2016)

Er zijn verschillende bewoners die vragen wat er voor bouwwerkzaamheden plaatsvinden aan de Midden Brabantweg op de plaats waar ooit een tanskstation was gepland. De werkzaamheden die daar nu plaatsvinden zijn tijdelijk en hebben te maken met de aanleg van de zgn. Blauwe Ader. Deze voorziening moet er straks voor gaan zorgen dat bij hevige regenval het overtallige regenwater uit bepaalde stadsdelen snel kan worden afgevoerd. Zie ook volgende publicaties: https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/blauwe-ader-in-hasseltstraat/en http://www.vanderven.nl/nieuws/prestigieuze-boring-opdracht-naar-van-der-ven-midden-brabantweg-hasselstraat-de-blauwe-ader-in-tilburg.html

 

Bedelaars (Geplaatst op 26-04-2016)

Afgelopen dagen is geconstateerd dat een ongeveer 35-jarige vrouw bij diverse bewoners van Puccinihof heeft aangebeld. Zij deelde mee financiële problemen te hebben en dringend om geld verlegen zat. Zij vroeg of zij geld kon lenen o.a. € 20,00. Als tegenprestatie/blijk van vertrouwen zou zij haar bankpas afgeven tot zij het geleende bedrag had terugbetaald. Ook vertelde zij dat de buurman ook geld gegeven had.

Ook is gezien dat er in haar nabijheid een scooterbestuurder was aan wie zij iets (mogelijk geld) overhandigde. Trap niet in deze smoes al komt zij nog zo zielig over. De bankpas is waarschijnlijk niet van haar maar ergens gevonden of gestolen. Eventuele giften worden vermoedelijk aan die scooterbestuurder overhandigd zodat bij het eventueel onderzoek door de politie bij haar geen geld wordt aangetroffen.

Andere smoesjes zijn b.v. verzoek om naar toilet te mogen, auto zonder benzine eindje verderop etc. Laat ze ook niet binnen want voor je het weet staan ze in je huiskamer of keuken en halen zichtbare waardevolle voorwerpen weg of laten anderen binnen.

Bij constatering de politie bellen (zijn al op de hoogte van deze praktijken) en evt. kenteken van scooter noteren.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee!!!!

 

Klachtenlijn tegen overlast bedrijven (Geplaatst op 14-04-2016)

Klachten over stank, geluidsoverlast, bodem- of luchtverontreiniging van bedrijven en geluidsoverlast door horecabedrijven kunnen gemeld worden bij de milieu-klachtenlijn van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Melden kan 24 uur per dag, zeven dagen per week via 013-20 60 500. Bij de melding moet een naam en adres doorgegeven worden. Als de melder dat wil, worden de gegevens niet verstrekt aan de veroorzaker van de overlast. Meer informatie staat op www.omwb.nl/milieuklachten. Andere klachten melden, kan bij het centraal meldpunt van de gemeente via www.tilburg.nl/melden.nl.

(Bron: Tilburgse koerier 14-4-2016 http://s3.amazonaws.com/tbk-production/article_attachments/8503/387839.pdf)

 

Windmolenpark De Spinder (Geplaatst op 01-03-2016)

Op het terrein van de afvalstort de Spinder aan de Vloeiveldweg komen mogelijk windmolens. Die passen goed in de duurzame plannen die de gemeente heeft voor onder meer deze locatie.Tilburg wil dat inwoners de kans krijgen om mee te doen bij de bouw en het beheer. Voor het zover is, moeten nog diverse procedures doorlopen worden, zoals het maken van een milieueffect-rapport. In de toekomstplannen van de gemeente maakt de Spinder deel uit van het 'Duurzaam Energielandschap Noord'. Dat staat in de Omgevingsvisie voor 2040, die de gemeenteraad heeft vastgesteld. In principe passen windmolens goed in dat energielandschap. Als alles doorgaat, kunnen inwoners meedoen bij de bouw en het beheer. Hiervoor zijn al zogeheten energie-coöperaties opgericht, die samenwerken onder de naam T-wind. Het Bestuur van de bewonersvereniging heeft zich op de inloopavond op 13-10-2015 laten informeren. De hoogte van de windmolens zal ongeveer 120 meter zijn. (Vergelijking met Fuji 100 meter) De afstand van de dichtsbij staande windmolen wordt geschat op ongeveer 500 meter vanaf het Puccinihof richting de Spinder. Wat we begrepen hebben zijn de plaatsen van de windmolens nog niet geheel bekend en dat dit nog nader onderzoek vereist. Daarna wordt de MER gemaakt. Verwachting is dat dit alles pas zal gaan spelen in 2018. Tot die tijd moeten wij de vinger aan de pols houden. (zie voor verdere berichtgeving http://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/mogelijk-windmolens-op-de-spinder/ )

 

Vervanging hoofdleidingen gas en water (Geplaatst op 28-02-2016)

In opdracht van Enexis is eind 2014 gestart met het vervangen van de hoofdleidingen van gas en water. Het vervangen was nodig omdat de leidingen meer dan 30 jaar oud waren. Bovendien waren de leidingen nog van asbestmateriaal wat na zoveel jaar risicovol wordt voor breuken. De werkzaamheden in het hofje hebben geduurd tot in de lente van 2015. Het opengebroken wegdek leverde hier en daar wat problemen en irritaties op. Toch denken we dat dit nog altijd beter is dan een spontane leidingbreuk met alle gevolgen van dien. De bewonersvereninging is momenteel met de betrokken partijen in overleg om de slecht  herstelde of verzakte bestrating en de herbeplanting van de bloembakken in het voorjaar van 2016 herstelt te krijgen. Van de gemeente hebben we intussen de toezegging dat de herbeplanting dit jaar zal plaatsvinden.